RC-генератори

Розрізняють RC-генератори з інвертуючими та неінвертуючими підсилювачами.


Інвертуючий підсилювач вносить фазове зміщення φК=π. Тому фазозсуваюче RC-коло ЗЗ на частоті генерованих коливань також повинна вносити фазовий зсув φχ=±π. Приклад такого генератора з трьохланковим RC-колом показаний на рис. 1.3

Рисунок 1.3 – Приклад трьохланкового RC-генератора на інвертуючому підсилювачі

Передаточна функція кола зворотного зв’язку

(1.12)

де τ=RC. При фазовому зсуві

(1.13)

частота генерації

(1.14)

На даній частоті модуль функції χ(ωГ)=1/29, тому для самозбудження необхідний підсилювач з коефіцієнтом підсилення KU, більшим або рівним 29.

Якщо використовують більше RC-ланок, потрібен підсилювач з меншим коефіцієнтом підсилення.

Недолік RC-генератора на інвертуючому підсилювачі – велика кількість (не менше 6) елементів в колі ЗЗ, тому частіше використовують генератори з неінвертуючим підсилювачем.

Коло ЗЗ генератора з неінвертуючим підсилювачем на частоті генерованих коливань не повинна вносити фазового зсуву. Тут потрібно підкреслити, що φχ=0 тільки на одній частоті ωГ. Якщо б ця умова виконувалась на кількох частотах, то при виконанні балансу амплітуд генератор почав би генерувати негармонічні коливання, що складалися б із суми гармонічних.

Доволі розповсюджена схема RC-генератора з так званим містком Вина (рис. 1.4).

Рисунок 1.4
– RC-генератор із містком Вина

Передаточна функція кола зворотного зв’язку містка Вина

(1.15)

Фазовий зсув φχ=0 має місце на частоті

(1.16)

На цій частоті модуль функції χ(ωГ)=1/3, тому умова самозбудження генератора виконана і коефіцієнт підсилення КU>3.

2 Підготовка до роботи

1. Користуючись рекомендованою літературою та даними методичними вказівками вивчити різновиди RC- та LC-генераторів. Ознайомитись із загальними принципами побудови генераторів.

2. Відповісти на контрольні запитання.

3. У відповідності з заданим варіантом підготувати протокол дослідження.


4219008824482462.html
4219030030019313.html
    PR.RU™